Kursens innehåll

Civilrätt

Civilrätt är den delen av juridiken som berör samspelet och situationer som kan uppstå mellan privatpersoner, och mellan privatpersoner och företag. Civilrätten är alltså möjlig att applicera på de flesta situationer i vår vardag.

Nedan områden ingår i civilrätten.

Associationsrätt

Associationsrätt handlar om bolag och föreningar, hur de bildas, vilken rättslig handlingsförmåga de har, hur de ska styras och avvecklas.

Avtalsrätt

Avtalsrätt handlar om avtals ingående, deras innehåll och eventuella ogiltighet. Avtalsrätt kan delas in i allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt för speciella typer av avtal.

Familjerätt

Familjerätt handlar om situationer som rör familjen i dess olika konstellationer, samboskap, äktenskap, föräldrar och barns relationer, arv och testamente till exempel.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt handlar om användning, köp och hyra av fastigheter, det vill säga fast egendom.

Fordringsrätt

Fordringsrätt är den del i juridiken som handlar om hur en fordran har kommit till, vad den innehåller för villkor och på vilket sätt den kan sluta att gälla.

Konsumenträtt

Konsumenträtt är den del som handlar om konsumenträttsliga frågor och regler, det vill säga sådana frågor som hör till situationer där privatpersoner och näringsidkare ingår avtal med varandra.

Köprätt

Köprätt handlar om regler som gäller vid köp och avtal mellan privatpersoner och näringsidkare, och mellan privatpersoner.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt är det område som handlar om regler för ekonomisk ersättning vid uppstånden skada. Diskuteras ofta i termer om rätt till skadestånd, och skadeståndets storlek.

Successionsrätt

Successionsrätt handlar om regler vid arv mellan familjemedlemmar vid dödsfall.

Offentlig rätt

Offentlig rätt är den delen av juridiken som handlar om situationer som kan uppstå mellan olika personer och staten. Den offentliga rätten handlar också om hur staten får, och ska, fungera. Från den offentliga rätten i den juridiska introduktionskursen är det bara straffrätt och processrätt som behandlas.

Processrätt handlar om hur man ska lösa konflikterna som kan uppstå mellan olika personer, eller olika personer och staten. Till exempel hur en rättegång ska gå till för någon som har begått ett brott.

Straffrätt handlar om vad samhället bestämt är brottsligt och vilka straff brotten ger.